Földhivatali közlemény – haszonélvezeti jog megszűnésről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. május 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnt a mező- és erdőgazdasági földekre, nem közeli hozzátartozók között, szerződéssel alapított haszonélvezeti jog, továbbá használat joga (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog).
A földhivatalnak legkésőbb 2015. július 31-ig törölnie kell az ingatlan-nyilvántartásból valamennyi, a fenti előírás hatálya alá tartozó haszonélvezeti jogot.
A törlési kötelezettség nem terjed ki a közeli hozzátartozók között alapított haszonélvezeti jogra, ezért a törvény alapján a bejegyzett haszonélvezeti jogosultnak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a közte és haszonélvezetet engedő személy (tulajdonos, volt tulajdonos) között a szerződéskötés időpontjában a közeli hozzátartozói jogviszony fennállt-e, vagy sem.

2014 októberében az érintetteket értesítettük nyilatkozattételi kötelezettségükről.
A nyilatkozatot a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2014. december 31-ig lehet megtenni. Ezt követően a nyilatkozattételt elmulasztók haszonélvezeti joga törlésre fog kerülni.

Az eljárás díjmentes.

Kérjük Önöket, hogy a megküldött formanyomtatványokat kitöltve, a hozzátartozói viszonyt igazoló eredeti okiratokkal együtt /egyenesági rokonok és testvérek esetén születési anyakönyvi kivonatok, házastársak esetén házassági anyakönyvi kivonat, más közeli hozzátartozói viszony esetén gyámhivatali határozat/ ügyfélfogadási időben nyújtsák be lehetőleg személyesen, vagy küldjék meg postai úton a felhívást kiadó földhivatalhoz. Az eredeti anyakönyvi kivonat és a gyámhivatali határozat személyes benyújtás esetén azonnal, postai előterjesztés esetén az eljárás lezárultát követően minden esetben visszajuttatásra fog kerülni a nyilatkozatot tevő részére.

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

MEGHÍVÓ testületi ülésre

M e g h í v ó

Szentlőrinckáta község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 17-én 16.00 órai kezdettel rendes, nyílt ülését tartja.

Helye: Szentlőrinckáta község Önkormányzata tanácskozó terme
Szentlőrinckáta, Arany János u. 26.

Napirend:
1./ Tájékoztató a képviselőtestület két ülése között történt fontosabb eseményekről, és intézkedé- sekről
Előadó: Nagy István polgármester

2./ Tájékoztató Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának háromnegyed éves teljesítéséről (később kerül postázásra)
Előadó: Nagy István polgármester

3./ Előterjesztés Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására ((korábban már postázásra került)
Előadó: Pál Sándorné jegyző

4./ Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Pál Sándorné jegyző

5./ Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Pál Sándorné jegyző

6./ Előterjesztés önkormányzati lap nyilvántartási adtainak módosítására
Előadó: Nagy István polgármester

7./ Római Katolikus Egyház kérelme
Előadó: Nagy István polgármester

8./ Egyebek

Zárt ülés
BURSA HUNGARICA ösztöndíj rendszerhez beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Nagy István polgármester
Szentlőrinckáta, 2014. november 10.

Nagy István sk.

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása – képzés

A Bács Agrárház Nonprofit Kft.
ÚMVP ÁLTAL TÁMOGATOTT
14 órás
b5 – A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása
képzést indít Budapesten
A képzés díja: 20.400,- Ft
Képzés helye
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara , 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Képzés ideje
2014. november 14., 13:00 és november 15., 09:00

A képzés díját az őstermelői és mezőgazdasági vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők, vagy a vállalkozás alkalmazottja – a sikeres vizsgát követően – teljes összegben visszaigényelheti az MVH-tól 2015. januárja folyamán.
Bővebb információkért keressék kollégáinkat!
Budapesten: Batki Krisztina
☎ +36305861167
e-mail: [email protected]
Képzéseinken csak az előzetesen beküldött kitöltött jelentkezési lappal vehetnek részt!
☎ 76 / 497 075, 70 390 26 68
e-mail: [email protected]
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000372/2014
________________________________________

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Tüdőszűrés

10557322_349292808580478_1320148357443093433_n

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Falugazdász ügyfélfogadása

BEOLVASáS0001 (3)_001

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Testületi ülésre meghívó

BEOLVASáS0001_001

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Elektronikai hulladékgyűjtés

ÉRTESÍTÉS

SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÉRTESÍTI A TISZTELT LAKOSSÁGOT,

HOGY A TELEPÜLÉSEN
ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉST
SZERVEZ

AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOT A POLGÁRMESTERI HIVATAL
HÁTSÓ UDVARÁN MUNKANAPOKON LEHET ELHELYEZNI

LEGKÉSŐBB 2014. Október 18.-án (szombaton)
de. 10 óráig

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Bursa Hungarica (B típusú ösztöndíjpályázat)

P Á L Y Á Z A T

SZENTLŐRINCKÁTA község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve a 2015. évre ezennel kiírja a

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI

„B” típusú ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT,

Felsőoktatási hallgatók számára.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű (a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj időtartama: 3 x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (2015/2016. tanév, a 2016/2017. tanév, és a 2017/2018. tanév).

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a pályázó által aláírva kell benyújtani.

Figyelem!

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben. (Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx).
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.

A benyújtás határideje: 2014. november 7.

A pályázati űrlapokat a Polgármesteri Hivatalban lehet beszerezni.

Önkormányzat Képviselő-testülete

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Bursa Hungarica (A típusú ösztöndíjpályázat)

P Á L Y Á Z A T

SZENTLÕRINCKÁTA község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttmûködve a 2014/2015. tanév második, illetve a 2015/2016. tanév első félévére ezennel kiírja a

BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI

ÖNKORMÁNYZATI

„A” típusú ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT,

Felsõoktatási hallgatók számára.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj idõtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2014/2015. tanév második, illetve a 2015/2016. tanév első féléve).

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a pályázó által aláírva kell benyújtani.

Figyelem!
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben. (Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx).
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.

A benyújtás határideje: 2014. november 7.

A pályázati ûrlapokat a Polgármesteri Hivatalban lehet beszerezni.

Önkormányzat Képviselõ-testülete

Posted in Helyi hírek | Leave a comment

Választás 2014

Tisztelt Lakosság!

A választási jegyzőkönyvet az alábbi linken olvashatják:

Jegyzőkönyv

 

Posted in Helyi hírek | Leave a comment